Prečo sa stať členom OZ KOVO?

Kolektívne vyjednávanie

OZ KOVO vyjednáva 7 kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa v odvetviach strojárskeho, hutníckeho, elektrotechnického, sklárskeho priemyslu, verejnej autobusovej dopravy a služieb a podieľa sa aj na vyjednávaní kolektívnej zmluvy zamestnancov Hasičského a záchranného zboru. Vo svojich takmer 400 základných organizáciách vyjednáva podnikové kolektívne zmluvy, ktoré reálne zlepšujú  pracovné podmienky zamestnancov týchto podnikov. Podľa štatistických údajov majú zamestnanci v podnikoch, kde  je platná kolektívna zmluva o 21% vyššie mzdy ako tam, kde odbory nepôsobia. Okrem miezd upravujú kolektívne zmluvy celý rad ďalších nárokov,  napríklad  pracovný čas, prestávky v práci, podmienky časového konta, nadčasovej práce, pracovnej pohotovosti,  podmienky skončenia pracovného pomeru vrátane vyššieho nároku na odstupné, či odchodné, povinnosti  zamestnávateľa v súvislosti s bezpečnosťou práce, úpravu rizikových pracovísk a prác, podmienky čerpania prostriedkov zo sociálneho fondu a mnoho ďalších. OZ KOVO prostredníctvom svojich regionálnych pracovísk poskytuje právny a ekonomický servis pri kolektívnom vyjednávaní v základných organizáciách,  spolupracuje na príprave návrhov, argumentov, podkladov a analýz, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné kolektívne vyjednávanie.
 

Právne poradenstvo

Členovia OZ KOVO majú v súlade s internými predpismi právo na bezplatný právny servis týkajúci sa pracovnoprávnych vzťahov a sociálneho zabezpečenia, ktorý zahŕňa  konzultácie, prípravu podkladov, právnych stanovísk, návrhov, podaní na súdy a iné orgány štátnej správy v rátane poskytovania bezplatného  právneho zastúpenia na súdoch. Právna pomoc je im poskytovaná tam, kde ju potrebujú a práve vďaka regionálnym pracoviskám, môže byť táto pomoc okamžitá, adresná a efektívna. OZ KOVO za takmer 25 rokov svojho pôsobenia  má na konte desiatky  úspešných súdnych konaní, ale aj mimosúdnych dohôd o nárokoch zamestnancov.
 

OZ KOVO pomôže aj Vám

prostredníctvom  svojej regionálnej siete  vždy tam, kde  práve potrebujete pomoc. Tím spoľahlivých špecialistov, právnikov, ekonómov Vám pomôže s riešením Vášho  pracovnoprávneho problému. V prípade sporu nepotrebujete platiť advokáta, naši právnici vás bezplatne zastúpia aj na súde.
 

Kontrola BOZP

OZ KOVO disponuje expertami na otázky bezpečnosti práce, ktorí  sú oprávnení vykonávať kontroly dodržiavania predpisov BOZP v podnikoch a v prípade zistenia porušení vyžadovať od zamestnávateľov nápravu. Ochrana zdravia a života zamestnancov najmä v súvislosti s rizikovou prácou je prioritou OZ KOVO v tejto oblasti. Naši inšpektori BOZP  pomáhajú riešiť aj pracovné úrazy a choroby z povolania, tak aby zamestnanci vo svojich nárokoch neboli ukrátení. Veľkú pozornosť venujú najmä preventívnym opatreniam v podnikoch, tak aby eliminovali  riziko poškodenia zdravia zamestnancov.
 

Vzdelávanie

OZ KOVO chce mať členov pripravených čeliť súčasným výzvam trhu práce a rovnako byť rovnocenným partnerom zamestnávateľom a preto každoročne pripravuje ponuku  vzdelávania v rôznych oblastiach, či ide o školenia a workshopy k otázkam pracovnoprávnym, ekonomickým,  sociálnym alebo o rozvoj  komunikačných zručností a kompetencií až po webdizajn a marketing na sociálnych sieťach.
 

Výhody pre členov

OZ KOVO svojim členom ako prejav vďaky  ponúka viaceré výhody. Chcete ušetriť pri nákupoch niektorých tovarov, pri niektorých pobytoch na Slovensku iv zahraničí alebo získať výhodnejšiu finančnú službu?  Riešenie je jednoduché. Staňte sa členom OZ KOVO a svet výhod bude platiť aj pre vás.
 


Vyplňte formulár

a staňte sa členom OZ KOVO

Staň sa členom OZ KOVO
* povinný údaj
Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov